Select Page

การขายถ่านหินในประเทศไทย

การขายถ่านหินในประเทศไทย

AGE เป็นองค์กรชั้นนำในการนำเข้าและจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูงจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียและรัสเซีย คัดสรรเฉพาะถ่านหินที่ให้ค่าพลังงานความร้อนสูง ผ่านระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน มีระบบบริหารจัดการการขนส่ง (Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านปริมาณของสินค้าที่ถูกต้องและการส่งมอบตรงเวลา รวมทั้งมีการจัดเตรียมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ (Boiler) ในเรื่องของการปรับเปลี่ยน หรือปรับปรุงคุณสมบัติในการเผาไหม้เพื่อส่งเสริมให้มีการหันมาใช้เชื้อเพลิง ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เป็นเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่บริษัทมุ่งคำนึงถึงเป็นสำคัญ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

ความเชื่อมั่นในการจัดซื้อสินค้า

บริษัทมีประสบการณ์ในการจัดหาถ่านหินจากแหล่งต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียมายาวนาน อีกทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับเหมืองชั้นนำหลายแห่งจากแหล่งต่างๆในประเทศอินโดนีเซียโดยมีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานและการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับคู่ค้ารายเดิม รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ ภายใต้เงื่อนไขด้านคุณภาพ สามารถแข่งขันได้และมีคุณธรรม มีกระบวนการจัดซื้อโดยการทำสัญญาซื้อขายทั้งระยะสั้นถึงระยะยาวตามสถานการณ์ราคาถ่านหินโลก และกำลังการผลิตของเหมืองถ่านหิน ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถจัดหาถ่านหินได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าในระยะยาว

คลังสินค้าและท่าเรือ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีคลังสินค้าเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างครอบคลุมทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ 1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) จังหวัดสมุทรสาคร และมีท่าเรืออยู่ที่สาขาพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคลังสินค้าหลัก จำนวน 3 ท่า รองรับการขนถ่าย 15,000 ตันต่อวัน

โดยบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากคลังสินค้า จึงมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานในหลายมิติเพื่อดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.บ่อล้างล้ออัตโนมัติ เพื่อลดการปนเปื้อนของเศษฝุ่นออกสู่ชุมชน
2.คันดินและต้นไม้สูง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองออกไปบริเวณด้านนอก
3.ระบบสเปรย์น้ำภายในโรงงานคัดแยกและบริเวณลานเก็บกองถ่านหิน เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
4.บ่อพักน้ำ สำหรับหมุนเวียนมาใช้ใหม่
5.การใช้ผ้าใบคลุมกองถ่านหินชนิดพิเศษไม่ติดไฟ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายออกสู่ชุมชน

และนอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการด้านคลังสินค้า ในการเช่าเก็บกองสินค้าและการคัดร่อนด้วย

การคัดขนาดถ่านหิน

โรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินของบริษัทเป็นแบบระบบปิดเพื่อลดมลภาวะจากกระบวนการผลิต และเพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริษัท โดยใช้เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้ ถ่านหินที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

การควบคุมคุณภาพ

บริษัทฯ มีขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพถ่านหินที่ดี โดยใช้มาตรฐานสากลในการตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วยทีมงานและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องวัดมอยซ์เจอร์ ระบบอินฟาเรด ตราชั่งที่แม่นยำ เป็นต้น จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะจัดส่งถ่านหินที่ดีและมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า

ความพร้อมในการจัดส่ง

บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการด้านขนส่ง (Logistics) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้คัดสรรบริษัทขนส่งที่มีมาตรฐาน เพื่อสามารถจัดส่งสินค้าได้ทันกําหนดเวลา และอยู่ในสภาพที่ดี รวมถึง มีเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าดูแลประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สินค้าถ่านหินถูกจัดส่งถึงลูกค้าอย่างถูกต้องและตรงเวลา

บริการด้านเตา Boiler

Boiler เป็นส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่ต้องใช้พลังงานความร้อนสูง บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและให้ความสำคัญ โดยจัดทีมวิศวกรคอยดูแลและให้คำปรึกษากับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเตา Boiler การประหยัดพลังงาน หรือต้องการเปลี่ยนเตา Boiler ใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างสูงสุด

โดยสามารถจำแนกประเภทของห้องเผาไหม้สำหรับ Boiler เพื่อการใช้งานกับถ่านหิน ได้ดังนี้

  • Pulverized Combustion
  • Fluidized Bed Combustion
  • Travelling Grate & Chain Grate Stoker
  • Step Grate & Pushing Grate Stoker
  • Underfeed Stoker
  • Travelling Grate Spreader
  • Fixed Grate

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม CSR

บริษัทฯ ประกอบกิจการคัดแยกขนาดถ่านหินสะอาด โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย มุ่งมั่นในการคัดแยกถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้วยความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ชุนชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยมีรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมหลายรางวัล เป็นเครื่องการันตี

ติดต่อ

ฝ่ายขายและการตลาด

เบอร์โทรศัพท์

02-894-0088

เบอร์แฟ็กซ์

02-894-0998

ฝ่ายบริหารงานจัดส่ง

เบอร์โทรศัพท์

02-894-0088