Select Page

เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะสร้างผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในระยะยาว เพื่อให้บริษัทได้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายดังนี้

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้ง ปฏิบัติต่อทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเพื่อส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทบรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

การสร้างความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ โดยการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริการอย่างครบวงจรที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับ

การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับพันธมิตรทางการค้า โดยปฏิบัติตามกฎและสัญญาอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการกำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่มีต่อชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การสร้างและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ มุ่งสร้างการเติบโตและขยายฐานธุรกิจ เพื่อการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง