Select Page

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) 2566 2565 2564 2563 2562
รายได้จากการขายและบริการ 13,239.18 18,815.22 12,883.61 7,897.52 6,196.23
ต้นทุนขายและบริการ 11,987.19 16,197.60 11,311.24 7,000.57 5,389.25
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 802.26 868.68 806.46 642.61 494.69
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 531.93 1,745.39 861.54 334.68 350.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีส่วนที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นของบริษัท 285.10 1,248.00 638.03 247.69 272.79
งบดุล (ล้านบาท) 2566 2565 2564 2563 2562
สินทรัพย์รวม 7,544.18 8,975.97 7,581.81 5,434.26 4,732.08
หนี้สินรวม 4,183.95 5,633.72 5,098.52 3,546.24 2,916.46
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,360.23 3,342.25 2,483.29 1,888.02 1,815.62
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) 2566 2565 2564 2563 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.82 1.68 1.42 1.08 1.19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 73 52 56 68 79
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 79 65 59 64 101
อัตรากำไรขั้นต้น 9.47 13.91 12.20 11.36 13.02
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 4.02 9.28 6.69 4.24 5.66
อัตรากำไร(ขาดทุน) สุทธิ 2.16 6.63 4.92 3.12 4.39
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 8.56 43.17 29.35 13.47 16.25
อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์รวม 6.44 21.08 13.24 6.08 7.25
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.25 1.69 2.05 1.88 1.61
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 3.50 11.26 14.71 10.30 7.28
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.2383 1.1473 0.5866 0.2071 0.2508