Select Page

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการคัดแยกขนาดถ่านหินสะอาด (บิทูมินัส) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

มุ่งมั่นในการคัดแยกถ่านหินอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนว ปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง มุ่งมั่น พัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน