Select Page

สำหรับผู้สนใจสมัครงาน

สามารถส่งจดหมายพร้อมแนบประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษาและรูปถ่ายมาที่

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คุณเดชาธร ตุรงค์ธนากุล

ที่อยู่

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) 273/1 ถนนพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

เบอร์โทรศัพท์

02-894-0088
ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการฝ่ายขาย (งานขนส่ง)

งานที่ปฏิบัติ (Task)

     1. ขายบริการรถขนส่งสินค้าเทกอง (ถ่านหิน, มันเส้น, ทองแดง)
     2. บริหารจัดการปัญหาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
     3. วางแผนการขายและการตลาดงานขนส่ง
     4. ออกพบลูกค้าต่างจังหวัดเพื่อขายและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า
     5. อัพเดทราคาค่าขนส่งแก่ผู้บริหารและลูกค้าทุกสัปดาห์
     6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 28-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางทำงานด้านการขายบริการรถขนส่งสินค้าเทกองอย่างน้อย 2 ปี
 4. มีทักษะในการโน้มน้าวใจ เจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีใบขับขี่และสามารถออกต่างจังหวัดได้
 6. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ผู้จัดการแผนกขายธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม

งานที่ปฏิบัติ (Task)

     1. บริหารทีมขายให้สอดคล้องกับยอดขาย

     2. เพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า

     3. นำเสนอบริการกำจัดกากของเสียและบริการรถขนส่งกากของเสีย

     4. รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที่ได้รับมอบหมาย

     5. เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/ของเสีย เพื่อทดสอบหรือวิเคราะห์หาวิธีการจัดการต่อไป

    6. นำเสนอวิธีการกำจัดให้เหมาะสม ต่อลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ฝังกลบ,ปรับเสถียร, บำบัดน้ำเสีย,เผา,รีไซเคิล,ทำเชื้อเพลิงผสม, เชื้อเพลิงทดแทน และ RDF)

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

     1. เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

     2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

     3. มีประสบการณ์ทางทำงานด้านบริหารทีมขายอย่างน้อย 1-2 ปี

     4. มีประสบการณ์ขายงานกำจัดของเสียในโรงงานอย่างน้อย 4-5 ปี

     5. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้

ผู้จัดการแผนกธุรกิจค้าปลีกเชื้อเพลิง

งานที่ปฏิบัติ (Task)

 1. วางแผนการขายและการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
 2. วิเคราะห์และออกแบบแผนการขายและแผนการตลาดที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมรถบรรทุก (ฟลีทรถ) และโรงงาน
 3. บริหารทีมขายให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
 4. ศึกษาราคาสินค้าของคู่แข่งและแนวโน้มของตลาดน้ำมันหล่อลื่น
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. เพศชายหรือหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางทำงานด้านบริหารทีมขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 4. มีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องอย่างน้อย 4-5 ปี
 5. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้
 6. มี Connection กับกลุ่มฟลีทรถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จัดหามันเส้น

งานที่ปฏิบัติ (Task)

1. จัดซื้อจัดหามันเส้นในภาคอีสาน (มีค่าคอมมิชชั่น)

2.วิเคราะห์ต้นทุนซื้อและค่าขนส่ง

3. ค้นหาแหล่งผู้ขายรายใหม่

4. รายงานข้อมูลนำเสนอผู้บังคับบัญชา

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

6. ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

1. เพศชายหรือหญฺิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์การจัดซื้อมันสำปะหลัง, มันเส้น หรือสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้ (มีค่าเสื่อมและค่าน้ำมันให้)

5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานทั้งในและนอกบริษัทเป็นอย่างดี

ผู้จัดการแผนกขนส่ง (รถพ่วง)

งานที่ปฏิบัติ (Task)

     1. กำหนดนโยบายและระบบของงานขนส่งให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
     2. ควบคุมและดูแลการรับและจ่ายงานขนส่งให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     3. ควบคุมและดูแลกระบวนการของงานขนส่งให้เป็นไปตามระบบ
     4. ควบคุมและดูแลคนขับรถของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติงานให้ทำงานเป็นระบบ
     5. ควบคุมและดูแลคนขับรถของบริษัทรถร่วมให้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด
     6. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างของลูกจ้าง
     7. ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย
     8. จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อทำการวิเคราะห์และ/หรือปรับบรุงแก้ไข ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทฯ
     9. ปฏิบัติตามคำสั่งหรือหน้าที่อื่นใดตาที่ได้รับมอบหมายของผู้บังคับบัญชาและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. เพศชาย อายุ 30-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางทำงานด้านบริหารทีมขนส่งอย่างน้อย 3 ปี
 4. มีทักษะในการโน้มน้าวใจ เจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 5. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้
 6. ปฏิบัติงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. ที่นครหลวง จ.อยุธยา

ผู้จัดการแผนกการเงิน

งานที่ปฏิบัติ (Task)

1. ด้านการเบิกจ่ายเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (AGE GROUP, AGEP GROUP)  

1.1 เงินสดย่อย (สำนักงานใหญ่และสาขา)

      – ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อย

      – ตรวจสอบการออกเช็คเพื่อเบิกชดเชยเงินสดย่อย

      – ตรวจสอบการออก WHT

1.2  เงินทดรองจ่ายในประเทศและต่างประเทศ

      – ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินและเคลียร์เงินทดรองจ่าย และการออก WHT

      – ตรวจสอบออกเช็คเพื่อจ่ายเงินทดรองจ่ายในประเทศ

      – ตรวจสอบการโอนผ่านระบบ BIZ CHANNEL เพื่อจ่ายเงินทดรองจ่ายต่างประเทศ

      – ตรวจสอบและติดตามการเคลียร์เงินทดรองจ่ายตามกำหนด

2. ด้านการจ่ายเช็คและการรับวางบิล SUPPLER  (AGE GROUP, AGEP GROUP)

      – ตรวจสอบการนำเสนอเช็คจ่าย เพื่อให้ผู้บริหารตรวจสอบและเซ็นเช็คจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

      – ตรวจสอบการจ่ายเช็ค,โอนเงิน ให้ SUPPLER ตามดิวส์ที่ครบกำหนด และดิวส์วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน     

3. ด้านจ่ายค่าใช้จ่ายการนำเข้าจากต่างประเทศ  (AGE GROUP, AGEP GROUP)

      – ตรวจสอบชุดจ่าย(APPLICATION)  เพื่อชำระค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า(T/T,T/R)

      – ตรวจสอบการโอนจ่ายภาษีนำเข้ากรมศุลกากร ผ่านระบบ K-CUSTOM

4. ด้านการบริหารการเงิน (AGE GROUP, AGEP GROUP)

      – จัดทำ CASH FLOWเพื่อควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ตามนโยบายผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      – การออกใบงาน เพื่อโอนเงินระหว่างบัญชี,เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ,การคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

         และดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

      – ตรวจสอบการออกเช็คโอนเงินระหว่างบัญชี,เช็คจ่ายเงินกู้ยืมฯบริษัทในเครือ,เช็คจ่ายคืนเงินกู้ยืมฯบริษัทในเครือ และเช็คจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมฯบริษัทในเครือ และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน,และเอกสารการโอนบาทเนตให้ถูกต้องตามการออกใบงาน

      – การเสนอและแจ้งผู้บริหารเพื่อกู้เงินธนาคาร (PN) กรณีเงินในระบบไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

      – ตรวจสอบการออกเอกสารเงินกู้ธนาคาร (PN) และการทำตั๋วสัญญาใช้เงิน

      – ตรวจสอบการปิด STATEMENT ทุกสิ้นเดือน

5. ด้านบันทึกบัญชี(AGE GROUP, AGEP GROUP)

       – ตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกเงินสดย่อย,เงินสกุลต่างประเทศ,เงินสดในมือ

       – ตรวจสอบการบันทึกตั้งเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์ค่าใช้จ่าย

       – ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้เจ้าหนี้ธนาคาร(T/T,T/R,PN,LOAN) ,การบันทึกตัดเจ้าหนี้ธนาคาร,

          การบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร และการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ธนาคาร 

       – ตรวจสอบการบันทึกดอกเบี้ยค้างรับ,ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินฝากธนาคาร

       – ตรวจสอบการบันทึกดอกเบี้ยค้างรับ,ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

       – ตรวจสอบการบันทึกตัดเงินกู้ยืมระยะยาว(LOAN) ทุกสิ้นเดือน

       – ตรวจสอบการบันทึกตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (FORWARD)

6. ด้านรายงานต่างๆ(AGE GROUP, AGEP GROUP)

      – จัดทำและนำส่งรายงาน CASH FLOW ประจำสัปดาห์

      – จัดทำและนำส่งรายงาน CASH FLOW เงินสดคงเหลือที่เกิดขึ้นจริง ประจำวัน

      – ตรวจสอบและนำส่งรายงานสรุปภาระหนี้สิน (CASH MANAGEMENT) ประจำวัน

      – ตรวจสอบและนำส่งรายงานสรุปกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ประจำวัน

      – ตรวจสอบรายงานสรุปเจ้าหนี้ธนาคาร(T/R,PN,LOAN) ดอกเบี้ยค้างรับ,ดอกเบี้ยค้างจ่าย ทุกสิ้นเดือน

      – ตรวจสอบรายงานสรุปเงินสดย่อยและเงินสกุลต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้นงวด

      – ตรวจสอบรายงานสรุปเงินทดรองจ่าย ณ สิ้นงวด

      – ตรวจสอบรายงานเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

      – ตรวจสอบรายงานเช็ครับ,เช็คจ่าย ทุกสิ้นเดือน

7. ด้านจัดเก็บเอกสารและอื่นๆ (AGE GROUP, AGEP GROUP)

      – ดูแลการจัดเก็บเอกสารชุดจ่ายต่างๆ (PS,PSC,PCC,PV,PL,BV,BT,PN)

      – ตรวจสอบการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร,การจัดทำหนังสือมอบอำนาจผู้บริหาร

      – ตรวจสอบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร

      – การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในประเทศและต่างประเทศ

      – ตรวจสอบการเสนอขอซื้อเช็ค

      – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. วุฒิปริญญาตรี การเงินและบัญชี

 2. ประสบการณ์ระดับงานด้านการเงิน,การทำธุรกรรมการเงินในประเทศและต่างประเทศ,งานด้านการนำเข้าและส่งออก

 3. ใช้คอมพิวเตอร์ MS – Office โปรแกรม Word Excel และ Internet , ERP

Sales & Services Executive (ถ่านหิน,เชื้อเพลิง)

งานที่ปฏิบัติ (Task)

1. เสนองานขายและให้คำปรึกษาการใช้ถ่านหิน , เชื้อเพลิง

2. ประสานงานจัดส่ง และประสานงานหลังการขาย

3. ส่งเสริมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

4. ประสานงานส่วนงานควบคุมคุณภาพ ส่วนงานผลิต ส่วนงานขนส่ง ภายในบริษัทฯ

5. ดูแลประสานงานกลุ่มลูกค้าถ่านหิน

6. รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์แก่กลุ่มลูกค้าถ่านหิน

7. หน้าที่อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

1. จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

2. มีประสบการณ์การขาย หรือมีประสบการณ์ติดต่อโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี

3. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีมีใจรักงานบริการ

4. มีรถยนต์เป็นของตนเองและสามารถดูแลพบลูกค้าต่างจังหวัดได้

5. บุคลิกดีและกระฉับกระเฉง สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง

  Sales Executive (งานขนส่ง)

  งานที่ปฏิบัติ (Task)

  1. ขายบริการรถขนส่งสินค้าเทกอง (ถ่านหิน, มันเส้น, ทองแดง ฯลฯ)
  2. ประสานงานกับรถขนส่ง
  3. ดูแลพื้นที่ขายแต่ละภูมิภาค
  4. ออกพบลูกค้าต่างจังหวัดเพื่อขายและสอบถามความต้องการของลูกค้า
  5. อัพเดทราคาค่าขนส่งแก่ผู้บริหารและลูกค้าทุกสัปดาห์
  6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

  คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

  1. เพศชาย-หญิง อายุ 21-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ขายบริการรถขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีทักษะในการโน้มน้าวใจ เจรจาต่อรอง และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
  5. มีใบขับขี่และสามารถออกต่างจังหวัดได้

   Sourcing Manager (Coal)

   งานที่ปฏิบัติ (Task)

        1. Purchasing and inventory of coals materials and barge coordination.
        2. Coordinates and resolves issues regarding loading and discharge.
        3. Analyze market and delivery systems in order to assess present and future coal material availability.
        4. Review, evaluate, and approve specifications for issuing and awarding bids
        5. Prepare reports regarding market conditions and coal price index.
        6. Sourcing for new suppliers for supporting sales requirement.
        7. Negotiable with supplier establishing price, delivery, quantity, payments, and change order.
        8. Integrated supply contracts, which involve all members of the supply chain, (including miner, trading, barge owner and shipping agent).

   คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

        1. Male only age 30 years old up.
        2. Bachelor’s Degree or higher in international business or related field.
        3. Direct experience in sourcing coal or commodity products from Indonesia.
        4. Excellent negotiating skills with strong ability to influence people of all levels.
        5. Fluent in spoken and written English.
        6. Communicate in Bahasa will be advantage.
        7. Strong people engagement skills to build a international network of contacts.

    Assistant Company Secretary

    งานที่ปฏิบัติ (Task)

          1.วางแผนและจัดเตรียมวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประชุมผู้บริหาร และการประชุมู้ถือหุ้นของบริษัทในเครือ
         2.จัดทำเอกสารประกอบการประชุม บันทึกการประชุม ประสานงานจัดเตรียมการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม
         3.จัดการและประสานงานการประชุมฝ่ายบริหาร และการประชุมอื่นๆ รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
         4.ดูแล เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนนำส่งตลาดหลักทรัพย์ (Elcid)
         5.ประสานงานและจัดทำแบบ 56-1 One Report ประจำปี
         6.วางแผน และ ดำเนินการเกี่ยวกับการอบรมกรรมการ อย่างต่อเนื่อง
         7.วางแผน และดำเนินการ จัดทำปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจำปี
         8.จัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของคณะกรรมการ การประเมินผลกรรมการ ประจำปี
         9.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่นตลาดหลักทรัพย์ฯ , สำนักงาน กลต. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
         10.ประสานงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ให้ และรายงานต่อกรรมการและบริหาร
         11.ทบทวนนโยบายต่างๆ ของบริษัทให้เข้าตรงไปตามเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ กลต. และนำเสนอคณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อพิจารณา
         12.ควบคุมดูแล จัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท เช่น ทะเบียนกรรการ สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น รายงานการประชุม สัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ให้เป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา
         13.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

    1. วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
    2. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการบริษัท การติดต่อกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. 5 ปี ขึ้นไป
    3. มีนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการประสานงาน การติดต่อสื่อสาร
    4. มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
    5. มีทัศนคติดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้ เติบโต
    6. มีทักษะภาษาอังกฤษ พูด เขียน ได้ดี

     Sustainability Carbon And Energy Solution Manager/Officer (ESG)

     งานที่ปฏิบัติ (Task)

     – Design and drive/run carbon offset and trading initiative, including NBS Project, carbon credit registration and verification
     – Climate strategy project development and implementation, including low carbon economy transitions, GHG emissions reduction actions and plans, climate and net zero strategies, Science-Based Target Initiative (SBTi), climate-related financial risks and opportunity assessment (e.g. in line with TCFD), scenario analysis, mitigation and adaptation strategies, carbon credit projects, natural climate solutions, etc.
     – Develop actionable roadmaps to integrate outlined strategic initiatives on carbon emission reductions into practical business applications catering to the relevant internal and external stakeholders.
     – Collaborate effectively and maintain relationships with key internal stakeholders and suppliers to mature and support their carbon reduction ambitions.
     – Develop Low carbon trainings for internal and external stakeholders.
     – Guide sustainability advisory projects with focus on climate change, resource and environmental management, and act as subject matter expert for climate and environmental management related tasks.
     – Contribute to business development and capacity building on climate and sustainability within our firm.
     – Identify and evaluate sustainable investment opportunities and support the integration of ESG factors into the company’s investment strategy.

     คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

     1. Bachelor degree or above in Energy, Environmental Sciences, Sustainability or other relevant disciplines preferred.
     2. Relevant qualifications in Energy and Environment.
     3. 5+ years of relevant experience managing corporate manufacturing and supply chain sustainability report.
     4. Solid grasp of greenhouse gas accounting and renewable energy standards.
     5. Ability to develop strong and collaborative working relationships.
     6. Experience engaging with stakeholders such as suppliers, NGOs, and other organizations relevant to complex supply chains, ideally in the consumer products/jewellery industry.
     7. A hands-on, can-do attitude combined with an ability to work strategically and seize opportunities.
     8. A humble attitude and a belief in the power of teamwork.
     9. Strong communication and interpersonal skills.

      เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (สินเชื่อรถบรรทุก)

      งานที่ปฏิบัติ (Task)

           1.รับผิดชอบติดตาม ,เร่งรัดหนี้สิน ให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร
           2.โทรศัพท์ติดตามทวงถาม และลงพื้นที่ติดตาม
           3.จัดทำรายงานการติดตามเร่งรัดหนี้สิน
           4.ประสานงานการยึดทรัพย์สิน และการขายทอดตลาด

      คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

           1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี
           2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
           3. มีประสบการณ์การเร่งรัดหนี้สินรถบรรทุก สินเชื่อธุรกิจ และรายงานการติดตามหนี้ รวมทั้งการกันสำรองหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

       เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (รถบรรทุก)

       งานที่ปฏิบัติ (Task)

            1.รับผิดชอบเป้าหมายที่ได้รับจากองค์กร
            2.จัดเก็ย รวบรวมเอกสาร พบลูกค้า และเสนอใบสมัครสินเชื่อเพื่อขออนุมัติสินเช่า
            3.ออกตรวจสอบกิจการ และเครดิตลูกค้า
            4.รับผิดชอบติดตามกรณีลูกค้าค้างชำระ

       คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

            1. เพศชาย/หญิง อายุ 21-40 ปี
            2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป การตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
            3. มีประสบการณ์เช่าซื้อรถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

        เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกผลิต (ประจำ อยุธยา)

        งานที่ปฏิบัติ (Task)

             1. ควบคุมการทำงานเครื่องจักรในการผลิตให้อยู่ในสภาพการใช้งาน
             2. ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในเบื้องต้น ให้ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนด
             3. บำรุงรักษาเครื่องจักรที่ผลิตเบื้องต้นตามคู่มือปฏิบัติงาน
             4. บันทึกผลการผลิตลงในแบบฟอร์มที่กำหนดเสนอผู้บังคับบัญชา
             5. ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 (การจัดการขยะ,สารเคมี,การจัดการภาวะฉุกเฉิน,การจัดการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย)
             6. พนักงานมีสิทธิ์ขอลเะว้นการปฏิบัติงาน กรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ (ยกเว้นมีการเตรียม PPE และการจัดการความปลอดภัยที่ดีไว้ให้แล้ว)

        คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

             1. จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
             2. เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
             3. ประสบการณ์ 0-1 ปี
             4. มีประสบการณ์ด้านหัวหน้างานมาพิจารณาเป็นพิเศษ
             5. ทำงาน จันทร์ – เสาร์ วันหยุดประจำสัปดาห์อาทิตย์(มีสลับทำโอที) ไม่มีค่ากะ

         RDF Manager (Refuse Derived Fuel)

         งานที่ปฏิบัติ (Task)

         • Manage and prepare the final RDF with acceptable qualities and qualities align with SLA pre-processing
         • Modify RDF machines according to the project requirements
         • Coordinate with concerned parties which are platform operations, quality control division and manufacturing to complete task as timeline
         • Manage overall M&A project execution, new initiative which contribute to business performance.
         • Identify business opportunities, business model related to waste management including new technology, new market, joint venture and merger acquisition options
         • Identify business improvement area focusing on commercial aspects through process, system and customer contact points
         • Be the key person in charge of coordinating the Rapid Market Assessment (RMA) process.
         • Perform other related duties as assigned 

         คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

         • Bachelor Degree in Business Administration, Science, Engineer or related field. Master Degree is preferable.
         • Minimum 5 years’ experience in RDF Business or have strong experience in related field.
         • Preferred experience in implementing project management approach – business cases .
         • Knowledge of waste management practice (RDF, waste recovery, extraction, etc.)


          Business Development Manager

          งานที่ปฏิบัติ (Task)

          • Contributes to the company’s success by providing strategic planning, project management, and financial oversight while maintaining the highest standards of excellence in terms of quality.
          • Conduct and develop projects development plan in line with medium- and long-term strategic plan, outline projects and related requirements including produce feasibility studies and prepare financial model (IRR, NPV, Payback).
          • Conduct in-depth analysis of our various businesses and develop a deep understanding of key value drivers to identify opportunities and improvement areas.
          • Prepare and review commercial documents including preliminary proposal, full proposal.

          คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

          • Bachelor’s Degree in engineering, economics, business, finance, or a related field.
          • Excellent verbal and written communication skills and strong presentation skills.
          • Can be use feasibility study for run project.
          • Ability to work in complex environments and to influence.
          • Fluency in English Communication skill.
          • Excellent skill sets for excel, Power Point ,Words and Power BI is plus .


           Chartering Officer/Sr.Chartering Officer

           งานที่ปฏิบัติ (Task)

           • This is an on-site role located in Bangkok for a Chartering officer at Asia Green Energy Public Company Limited. The Chartering Officer will be responsible for supporting the sales team in Coordinate with Brokers, ship agencies and ship owners, together with negotiating for freight rate and following up for situation, and providing excellent customer service to clients. They will also be responsible for conducting market research and analysis to identify new business opportunities.

           คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

           • Male or Female, Age 22 – 35 years
           • Bachelor Degree or higher in International Business Management or related field.
           • Fluent in English communication both spoken and written manner.
           • Good personality and negotiation skill.
           • Able to work under pressure.
           • High service-minded, proactive and quick in the uptake.


            Chartering Internship 2024

            งานที่ปฏิบัติ (Task)

                 – Coordinate with Brokers, ship agencies and ship owners, together with negotiating for freight rate and following up for situation.

                 – Coordinate with shipper/owner for confirming Barge/Vessel.

                 – Handle all operation work of all shipments.

                 – Monitor laytime of all shipments.

            คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

                 – Fluent in English communication both spoken and written manner.

                 – Good personality and negotiation skill.

                 – High service-minded, proactive and quick in the uptake.


             เจ้าหน้าที่เครื่องมือหนัก (รถตักล้อยาง /แบคโฮ) ประจำที่อยุธยา

             งานที่ปฏิบัติ (Task)

             1. ตรวจสอบสภาพรถตักล้อยางด้านความปลอดภัยในการใช้งาน 
             2. ตักสินค้าใส่รถที่มารับสินค้าตามคิวซีจัดคิวตามลำดับ 
             3. ดันวัตถุดิบเข้าอุโมงค์เพื่อเข้าเครื่องคัดแยกขนาด 
             4. ตักสินค้าปลายสายพานเมื่อเต็มเบย์ ใส่รถทอย/ตักย้ายตามที่หัวหน้างานพิจารณา 
             5. ดันกองวัตถุดิบงานรับสินค้าเข้าคลัง 
             6. ปรับพื้นที่ทั่วไปภายในโรงงาน เช่น ในอาคารเครื่องจักร ลานรอบโกดัง เป็นต้น 
             7. งานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
             8. ปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภายใต้ข้อกำหนด ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 (การจัดการขยะ , สารเคมี , การจัดการภาวะฉุกเฉิน , การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
             9. พนักงานมีสิทธิ์ขอละเว้นการปฏิบัติงาน กรณีที่พบว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้ (ยกเว้นมีการเตรียม PPE และการจัดการความปลอดภัยที่ดีไว้ให้แล้ว)
             
             

             คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

             1. เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
             2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
             3. หากมีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
             4. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี


              ผู้จัดการแผนกท่าเรือ ประจำที่อยุธยา

              งานที่ปฏิบัติ (Task)

              1.ประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมของท่าเรือเพื่อรับสินค้าของบริษัทฯ 
              2.หาลูกค้านอกในกรณีที่ท่าเรือว่างจากการรับสินค้าของบริษัทฯ โดยประสานงานเรื่องเวลาการใช้ท่ากับฝ่ายต่างประเทศล่วงหน้า 
              3.หมั่นตรวจสอบความลึกหน้าท่าให้พร้อม ในกรณีที่ระดับความลึกไม่เพียงพอให้ดำเนินการแก้ไขก่อนที่จะนำเรือเข้าเทียบท่า 
              4.ประสานงานกับนำร่องและเอเย่นต์ในการนำเรือเข้าเทียบท่าและหมั่นตรวจสอบเวลาที่แน่นอนเพื่อรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
              5.นัดหมายเวลาเริ่มงานกับผู้รับเหมา ควบคุมการทำงานรวมทั้งจำนวนของรถแบ็คโฮให้พร้อมทำงานอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบล่วงหน้า 
              6.ควบคุมออกใบจ่ายสินค้าจากท่าเรือให้กับรถบรรทุกในกรณีที่จำนวนรถมีไม่เพียงพอให้ประสานงานกับทีมขนส่งของ เอจีอี ทรานสปอร์ต 
              7.ดูแลความสะอาดบริเวณท่าเรือและควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกหล่นของสินค้าลงแม่น้ำและฝุ่นที่ฟุ้งกระจาย รวมทั้งการเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและคอยตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่เพื่อรายงานฝ่ายบริหารทราบ 
              8.ตรวจสอบน้ำหนักที่รับในแต่ละเที่ยวบรรทุก ในกรณีที่น้ำหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือสูญหายให้สรุปเรื่องให้ฝ่ายต่างประเทศพร้อมหลักฐานประกอบคือ รายงาน SGS และรูปถ่าย เพื่อร้องเรียนไปยังผู้ขายหรือเจ้าของเรือ 
              9.สรุปน้ำหนักการขนถ่ายรายวันและสรุปผลทั้งลำให้ฝ่ายบริหารทราบ 10.หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง
              
              

              คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

              1. จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
              2. ประสบการณ์งานด้านท่าเรือไม่น้อยกว่า 5 ปี
              3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ คล่องแคล่ว และมีอัธยาศัยดี
              4. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
              5. สามารถขับรถยนต์ได้และออกต่างจังหวัดได้


               พนักงานขับรถบรรทุก (พ่วงดั้ม ประจำอยุธยา)

               งานที่ปฏิบัติ (Task)

               1.ขับรถส่งสินค้าตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 
               2.ดูแลอุปกรณ์ ดูแลรถ และความปลอดภัยในการขับขี่
               3.ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
               4.มีใบขับขี่ ท.3 , ท.4

               คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

               1. ไม่จำกัดวุฒิ
               2. มีประสบการณ์การขับรถพ่วง,พ่วงดั้ม,พื้นเรียบ
               3. ประจำที่โรงงาน อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา


                Export Sales Executive

                งานที่ปฏิบัติ (Task)

                1. Call on and follow up closely with clients, makes offers and proposals to conclude sales for company’s coal. 
                2. Be as a representative to coordinate with local distributors, customers in overseas market. 
                3. Develop new customers and visit existing customers on regular basis in overseas market. 
                4. Assist and coordinate in loading and discharging coals activity. 
                5. Gather information of all competitor activities and make an analyze. 
                6. Perform market research, and collect information and news regarding coal market in overseas market. 
                7. Feedback any complaints from customers. 
                8. Survey about conference or trade show related to coal in related overseas market. 
                9. Collect information regarding coal power plants, cement plants, big boiler users, giant coal traders and other end-users. 
                10. Maintain professional relationships with all customers and distributors and ensure satisfaction of consumers with all company products and services. 
                11. Perform the market activity regarding coal market in overseas market. 
                12. Perform other assignments from direct supervisor.
                
                

                คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

                1. Male/Female age 28 years old up.
                2. Bachelor’s Degree or higher in International Business or related field.
                3. At least 3 years work experience in export tapioca, coal sales or related commodity production into abroad.
                4. Excellent in English communication plus fluency in Chinese.
                5. Able to work under high pressure.


                 Logistic Planer / Operation

                 งานที่ปฏิบัติ (Task)

                 1. วางแผน ประสานงานและควบคุมการขนส่ง 
                 2. จัดตารางให้พนักงานขับรถจัดส่งงานให้เป็นไปตามแผน
                 3. แก้ไขปัญหา ตรวจสอบ/ควบคุมการทำงานของทีมคนขับรถ
                 4. วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและปัญหาในการใช้รถ
                 5. จัดทำใบงาน รายงาน รายละเอียดการวิ่งงาน
                 6. ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ได้ดี
                 7. ดูแลการใช้น้ำมันรถของพนักงานขับรถ
                 8. สรุปรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
                 9. สามารถดู GPS และเส้นทางได้
                 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

                 คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

                 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
                 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์
                 3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
                 4. มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ มีไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
                 5. มีทัศนคติดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พร้อมเรียนรู้ เติบโต
                 6. ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.
                 7. สถานที่ทำงาน อ.นครหลวง จ.อยุธยา


                  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส (รถบรรทุก)

                  งานที่ปฏิบัติ (Task)

                  1. ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของเอกสาร 
                  2. วิเคราะห์สินเชื่อตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท
                  3. นำเสนอรายงานการวิเคราะห์สินเชื่อสำหรับผู้อนุมัติ
                  4. อัพเดตข้อมูลและความเสี่ยงการวิเคราะห์สินเชื่อ
                  5. อัพเดตราคารถยนต์มือสอง
                  6. จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                  คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

                  1. เพศชาย/หญิง อายุ 26-40 ปี
                  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ ,บัญชี ,การเงินหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                  3. มีประสบการณ์การวิเคราะห์สินเชื่อเช่าซื้อ ,ลีสซิ่ง รถใหม่-รถมือสอง,รถบรรทุก
                  4. มีประสบการณ์วิเคราะห์งบการเงิน สินเชื่อธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


                   ELECTRICAL ENGINEERING (EV STATION)

                   Job Responsibilities:

                   • Monitoring and Control: Manage EV charger and EV charging station in the care of the company to be ready in operation.
                   • Monitoring, Consulting and Coordination with outsourcing team (e.g. Contact Center, Payment Gateway, etc.) to ensure that company service be ready for customer.
                   • Setting, Tracking and Managing Preventive Maintenance (PM) plan on all EV chargers, infrastructure, facilities and ecosystem.
                   • Maintaining the reliability and efficiency of EV chargers and ecosystem critical to the company’s service.
                   • Managing and Controlling Corrective Maintenance (CM) of EV chargers, infrastructure, facilities and ecosystem to be finished and ready for operation within SLA.
                   • Diagnose equipment failure- root cause, troubleshooting and communicate required actions across relevant teams.
                   • Identify opportunities to improve EV chargers, infrastructure, facilities and ecosystem to be more reliability, efficiency, availability and convenient.
                   • Lead in-house teams and Managing outsourcing teams by ensuring the company’s service is in company goals.
                   • Perform other tasks as introduced by management as operations needs change (change management, risk management).
                   • Managing purchasing equipment for installation and maintenance for any project.
                   • Managing and Preparing necessary equipment for any EV station.
                   • Managing inventory for installation and maintenance for any project.
                   • Preparing, Submitting and Following the applying for permission and extension of any government sector or other such as MEA, PEA, ERC, etc.
                   • Preparing installation manual, operation manual, maintenance manual, training manual and any.
                   • Coordinate with other internal team, supplier, sub-contractor, outsourcing teams, customer and any by ensuring the company’s service is in company goals.
                   • Arrange training for internal team, sub-contractor, customer and any.
                   • Preparing and Improving PM/CM manual, operation manual, training manual, and any.

                   Qualification
                   • Bachelor’s in Electrical engineering,
                   • Previous EV Sector Experience Preferable
                   • 1-3 years management experience in operational fields
                   • experience in projects such development of substation, power plants, etc.,
                   • Strong Written and Verbal Communication, Self-Motivated, Troubleshooting, Creative Problem-Solving