Select Page

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 10,015
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.78

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,438
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.26

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1. นายพนม ควรสถาพร 150,338,856 17.93
2. นายพนม ควรสถาพร 84,765,606 7.79
3. นางณัชปภา ควรสถาพร 71,501,431 6.57
4. นายณฐภัทร ควรสถาพร 71,501,430 6.57
5. น.ส.พิมญาดา ควรสถาพร 40,709,625 3.74
6. น.ส.ปณิตา ควรสถาพร 40,709,623 3.74
7. น.ส.ธิญาดา ควรสถาพร 40,709,622 3.74
8. น.ส.พิมชญา ควรสถาพร 40,709,622 3.74
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 31,528,239 2.90
10. UBS AG LONDON BRANCH 28,784,825 2.65