Select Page

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGEและบริษัทในเครือ (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยั่งยืน รักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย” ทั้งยังยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น มีการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยการคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืน จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย แล้วนำมากำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดนโยบาย โครงการ และกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

รายงานความยั่งยืน