Select Page

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยยึดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยมีการปลูกฝังจิตสำนึกในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสําคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึง คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติตามตลอดจนให้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของบริษัท ให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดำเนินธุรกิจ และเป็นสากลมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยทุก 3 ปีทั้งนี้ บริษัทมีการทบทวนและได้นำหลักการดังกล่าวมาปรับใช้และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้ง 5 หมวด ได้แก่

  • สิทธิของผู้ถือหุ้น
  • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  • บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ