Select Page

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการ / กรรมการอิสระ /
และประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร

กรรมการ / กรรมการอิสระ /
และกรรมการตรวจสอบ

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ /
และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

คุณพนม ควรสถาพร

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ /
และประธานกรรมการบริหาร

คุณปณิตา ควรสถาพร

กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ /
และกรรมการบริหาร

คุณพิมญาดา ควรสถาพร

กรรมการ / และกรรมการบริหาร

คุณอธิภัทร ควรสถาพร

กรรมการบริหาร

คณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร

ประธานกรรมการกำกับดูแล
ความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

คุณพนม ควรสถาพร

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืน
และบรรษัทภิบาล

คุณปณิตา ควรสถาพร

กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณพนม ควรสถาพร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณปณิตา ควรสถาพร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณนิอร จันทร์แจ่มแสง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณลิขิต เลาบวรเศรษฐี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณอัครเดช พันทะสาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณปราโมทย์ เผ่ามา

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทน

คุณพนม ควรสถาพร

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คุณปณิตา ควรสถาพร

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน