Select Page

นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท
Q

คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 9 สิงหาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา MBA American University of Human Sciences

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 จัดโดยสามาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2006 จัดโดยสามาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

 • 2536 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนซี แอสเสท จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนซีวู๊ด อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 9 สิงหาคม 2565

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขา MBA American University of Human Sciences

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549 จัดโดยสามาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2006 จัดโดยสามาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง ดังนี้

 • 2536 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหน่งบริษัทไม่จดทะเบียน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย ชิน กง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนซี แอสเสท จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แฟนซีวู๊ด อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

Q

คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 29 เมษายน 2562

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท Business Administration / Commerce, Eastern New Mexico University, USA.
 • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Director Certification Program รุ่นที่ 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Leadership Certification Program รุนที่ 3/2021

ประวัติการทำงาน

 • 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิลล่า คุณาลัย
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไอร่า แอดไวซ์ซอรี่
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ บี ซี คอนซัลติ้ง เฮ้าส์

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิลล่า คุณาลัย
  • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
  • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
  • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)
  • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
  • กรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
  • กรรมการ บมจ. โกลบอล คอนซูมเมอร์
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • ประธานกรรมการ บจก. ไอร่า แอดไวซ์ซอรี่
  • กรรมการ บจก.เอ บี ซี คอนซัลติ้ง เฮ้าส์

คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 71 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 29 เมษายน 2562 สัดส่วนการถือหุ้น (%)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท Business Administration / Commerce, Eastern New Mexico University, USA.
 • ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program รุ่นที่ 73/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Director Leadership Certification Program รุนที่ 3/2021
ประวัติการทำงาน
 • 2562 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิลล่า คุณาลัย
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ไอร่า แอดไวซ์ซอรี่
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ บี ซี คอนซัลติ้ง เฮ้าส์
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 • -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิลล่า คุณาลัย
  • กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เชียงใหม่ริมดอย
  • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูบิส (เอเชีย)
  • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย)
  • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ
  • กรรมการ บมจ.ไอร่า แคปปิตอล
  • กรรมการ บมจ. โกลบอล คอนซูมเมอร์
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • ประธานกรรมการ บจก. ไอร่า แอดไวซ์ซอรี่
  • กรรมการ บจก.เอ บี ซี คอนซัลติ้ง เฮ้าส์

คุณอนันต์ สิริแสงทักษิณ

กรรมการ / กรรมการอิสระ /
และประธานกรรมการตรวจสอบ

Q

คุณพนม ควรสถาพร

กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 71 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มีนาคม 2547

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 17.9267%

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

 • 6.5733%

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
 • กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
 • 2558 – ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เปียน กรีน เพาเวอร์
 • กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 - 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
 • 2557 – 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์
 • 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  • กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
  • กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
  • กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
  • กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  • กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  • กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์

คุณพนม ควรสถาพร

กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 71 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 18 มีนาคม 2547

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 17.9267%

สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (%)

 • 6.5733%

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
 • กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
 • 2558 – ก.พ. 2565 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เปียน กรีน เพาเวอร์
 • กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
 • 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
 • 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • 2557 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 - 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
 • 2557 – 2562 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์
 • 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  • กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ บมจ. เอเชีย ไบโอแมส
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก.แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม
  • กรรมการ บจก.แอท เอนเนอจี วัน
  • กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจก. แอท เอนเนอจี โซลูชั่น
  • กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  • กรรมการ บจก. ก๊กฮวด พร็อพเพอร์ตี้
  • กรรมการ บจก. สินทรัพย์สถาพร
  • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
  • กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. เค.เอช.ดีเวลลอปเม้นท์

คุณพนม ควรสถาพร

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

Q

คุณสุชาติ พิศิษฐวานิช

กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 9 ส.ค. 2565

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Louisiana Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Director Certification Program (DCP) DCP 136/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) ACP 36/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statements for Directors (FSD) FSD 32/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Board Matters and Trends (BMT) BMT 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560-2562 ประธานกรรมการ บมจ. แฟนซีวู๊ด อินดัสดรีส

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ บมจ. นวนคร
  • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการ บมจ.แฟนซีวู๊ด อินดัสดรีส
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • -ไม่มี-

คุณสุชาติ พิศิษฐวานิช

กรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 9 ส.ค. 2565 สัดส่วนการถือหุ้น (%)
 • -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย Louisiana Tech University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program (DCP) DCP 136/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) ACP 36/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statements for Directors (FSD) FSD 32/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Board Matters and Trends (BMT) BMT 6/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน
 • 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2551 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2560-2562 ประธานกรรมการ บมจ. แฟนซีวู๊ด อินดัสดรีส
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 • -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ บมจ. นวนคร
  • กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการ บมจ.แฟนซีวู๊ด อินดัสดรีส
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • -ไม่มี-

คุณสุชาติ พิศิษฐวานิช

กรรมการ / กรรมการอิสระ

Q

คุณปณิตา ควรสถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 37 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 3.7425%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • บุตรีของนายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
 • ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
 • กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
 • 22 มิ.ย. 2561–ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • 2560 – ปัจจุบัน Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
 • 2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  • กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  • กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
  • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  • Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา

คุณปณิตา ควรสถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 37 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 3.7425%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • บุตรีของนายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท Accounting and Finance University of Technology Sydney
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Director Accreditation Program รุ่นที่ 68/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • กย. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
 • ธค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
 • กันยายน 2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
 • 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
 • 22 มิ.ย. 2561–ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
 • 2560 – ปัจจุบัน Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
 • 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
 • 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
 • 2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
 • 2557 – 2562 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
 • 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา
 • 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.เอจีอี ลิสซิ่ง
  • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก.ทุนทำดี
  • กรรมการ บจก. เอจีอี พอร์ตเซอร์วิส
  • กรรมการ AGE INTERTRADE SINGAPORE PTE., LTD
  • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บจก. วินเนอร์ 789 โลจิสติกส์
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี มารีน โลจิสติกส์
  • Director VINA AGE CO., LTD. (Vietnam)
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี โกลบอล เทรด
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เปียน กรีน เพาเวอร์
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. แกรนด์ พาวเวอร์ (2019)
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. บจก. มัลติ เอนเนอจี เทรดดิ้ง (2020)
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอจีอี เทอร์มินอล
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. เอ.จี.อี.ทรานสปอร์ต
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. นาดี แอสเซท
  • กรรมการ และกรรมการบริหาร บจก. ณฐภัทร พัฒนา

คุณปณิตา ควรสถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

Q

นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 32 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 8 สิงหาคม 2566

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 3.74%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • เป็นบุตรตรี นายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

 • สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 • กุมภาพันธ์ 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน Business Development / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 • ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559 Corporate Assistant Secretary บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
 • พฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558 Business Development บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • -ไม่มี-

นางสาวพิมญาดา ควรสถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 32 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 8 สิงหาคม 2566

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 3.74%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • เป็นบุตรตรี นายพนม ควรสถาพร

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 • ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน

 • สิงหาคม 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 • กุมภาพันธ์ 2566 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 • มกราคม 2562 – ปัจจุบัน Business Development / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 • ตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559 Corporate Assistant Secretary บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน)
 • พฤศจิกายน 2557 – เมษายน 2558 Business Development บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • -ไม่มี-

คุณพิมญาดา ควรสถาพร

กรรมการ / กรรมการบริหาร

Q

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร

กรรมการ / กรรมการอิสระ /และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE
 • ปริญญาโท วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Director Certification Program รุ่นที่ 87/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 36/2007
 • Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
 • Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 28/2009
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 23/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 14/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP 6) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
 • 2560 – 2562 กรรมการ บจก. เดลว์ แอโรสเปซ
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
  • กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร

กรรมการ / กรรมการอิสระ /และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 27 เมษายน 2560

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม I.N.S.A., TOULOUSE, FRANCE
 • ปริญญาโท วิศวกรรมสุขาภิบาล I.H.E, DELFT, The NETHERLANDS
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Director Certification Program รุ่นที่ 87/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Finance for Non-Finance Director รุ่นที่ 36/2007
 • Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 1/2009
 • Audit Committee and Continuing Development Program รุ่นที่ 28/2009
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
 • Role of the Chairman Program รุ่นที่ 23/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program รุ่นที่ 14/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP 6) จัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

 • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
 • 2560 – 2562 กรรมการ บจก. เดลว์ แอโรสเปซ
 • 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • -ไม่มี-
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป
  • กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

คุณประเสริฐ ตปนียางกูร

กรรมการ / กรรมการอิสระ / และกรรมการตรวจสอบ

Q

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ /และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี

วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

 • 0.008%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท MBA Finance and Business Economics, The University of Toledo, Ohio USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

 • Director Certification Program รุ่นที่ 13/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 20/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

 • 16 ธ.ค. 2562 –ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังวุฒิสภา
 • เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • เม.ย. 2561 – เม.ย. 2562 กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทค
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
 • 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
 • 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นันทภูมิ

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

 • -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน

 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทค
  • กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
  • กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
  • กรรมการ บจก. นันทภูมิ แนล กรุ๊ป
  • กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ /และกรรมการตรวจสอบ

อายุ 69 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่ง วันที่ 28 เมษายน 2561 สัดส่วนการถือหุ้น (%)
 • 0.008%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
 • -ไม่มี-
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท MBA Finance and Business Economics, The University of Toledo, Ohio USA
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program รุ่นที่ 13/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 20/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทำงาน
 • 16 ธ.ค. 2562 –ปัจจุบัน ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังวุฒิสภา
 • เม.ย. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • เม.ย. 2561 – เม.ย. 2562 กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทค
 • 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น
 • 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
 • 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
 • 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นันทภูมิ
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
 • -ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
 • บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน
  • -ไม่มี-
 • บริษัทจดทะเบียนอื่น
  • กรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ทีมพรีซิซั่น
 • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / อื่นๆ
  • กรรมการ บจก. ซูพรีม นานโน เทค
  • กรรมการ บจก. ดี ดี เวนเจอร์
  • กรรมการ บจก. ดี ดี โฮลดิ้ง
  • กรรมการ บจก. นันทภูมิ แนล กรุ๊ป
  • กรรมการ บจก. เดอะแกรนด์ ยูบี

คุณมงคล กิตติภูมิวงศ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / และกรรมการตรวจสอบ