Select Page

นักลงทุนสัมพันธ์

ประวัติบริษัท

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งโดยคุณพนม ควรสถาพร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการด้านการจัดจำหน่ายถ่านหินสะอาด (Clean Coal) คุณภาพสูง จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยถ่านหินที่จำหน่ายส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทได้มีการศึกษาและวิจัยธุรกิจด้านเชื้อเพลิงถ่านหินทั้งในประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซียจนมั่นใจในแหล่งที่มาของถ่านหิน อีกทั้งบริษัทยังมีโรงงานคัดแยกขนาดถ่านหินที่ใช้กระบวนการผลิตและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด นอกจากนั้น บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการคลังสินค้าถ่านหิน และบริการด้านการขนส่ง พร้อมท่าเรืออย่างครบวงจร บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552