Select Page

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) (“AGE”) แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้พนักงานบริษัททุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสาธารณชนที่มีต่อบริษัทและต่อการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการจึงกำหนดให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางการปฎิบัติไว้ให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความกังขาในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็ว โดยมุ่งหวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย