Select Page
วิสัยทัศน์องค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยั่งยืน
รักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

พันธกิจ

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม

มุ่งสร้างและพัฒนาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการที่ครบวงจร

ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

แสวงหาโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เพื่อการเติบโตของผลกำไรอย่างมั่นคง

ค่านิยม

T

Teamwork
การทำงานเป็นทีม

S

Service Mind
การมีจิตใจในการให้บริการ

R

Responsibility
ความรับผิดชอบ

D

Discipline
ความมีวินัย

I

Integrity
ความซื่อสัตย์สุจริต