Select Page

To apply our vacant position

Interested candidates are invited to send their full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below:

Human Resources Department

Passarapong Plukpunyakul

Asia Green Energy Public Company Limited

273/1 Rama 2 Road, Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok 10150

Tel.

+66 2894 0088
Careers

ผู้จัดการโรงงาน

งานที่ปฏิบัติ (Task)

 1. วางแผนการผลิตและจัดเก็บสินค้าในพื้นที่โรงงานนครหลวง เพื่อให้มีสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิต
 2. วางนโยบายการปฏิบัติงานภายในโรงงานนครหลวงทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ
 4. ประสานงานกับผู้รับเหมาและควบคุมโครงการที่มีในโรงงานนครหลวงให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง
 5. กำกับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานนครหลวงให้เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัทฯ ทั้งประสานงานกับแผนกสิ่งแวดล้อมเพื่อให้มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงานนครหลวงให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
 6. ควบคุมและดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 7. ควบคุมและดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ รถทุกประเทภ ภายในสาขานครหลวงทั้งหมด
 8. กลั่นกรองจำนวนบุคลากรที่มีอยู่และจะเข้ามาทำงานในโรงงานนครหลวงทั้งหมดให้เหมาะสมกับปริมาณงาน
 9. จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารเพื่อทำการวิเคราะห์และ/หรือแก้ไข ปรับปรุง ตลอดจนการพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทฯ
 10. ควบคุมและดูแลการผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบวินัย
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป
 2. จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีด้านดูแลโรงงานถ่านหิน หรือโรงงานสินค้าอื่นที่มีฝุ่นและควันม
 4. พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้
 5. มีความเป็นผู้นำสูง และสามารถจูงใจให้พนักงานทำงานได้สำเร็จ
 6. คุ้นเคยกับระบบคุณภาพต่างๆ อาทิISO:9001, ISO14001 เป็นต้น
 7. มีประสบการณ์ในการทำCSRชุมชนรอบโรงงาน
 8. สามารถปฏิบัติงานที่สาขานครหลวง จังหวัดอยุธยา

ผู้จัดการแผนกขายธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม

งานที่ปฏิบัติ (Task)

 1. บริหารทีมขายให้สอดคล้องกับยอดขาย
 2. เพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า
 3. นำเสนอบริการกำจัดกากของเสียและบริการรถขนส่งกากของเสีย
 4. รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. เก็บตัวอย่างน้ำเสีย/ของเสีย เพื่อทดสอบหรือวิเคราะห์หาวิธีการจัดการต่อไป
 6. นำเสนอวิธีการกำจัดให้เหมาะสม ต่อลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ฝังกลบ,ปรับเสถียร, บำบัดน้ำเสีย,เผา,รีไซเคิล,ทำเชื้อเพลิงผสม, เชื้อเพลิงทดแทน และ RDF)

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางทำงานด้านบริหารทีมขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 4. มีประสบการณ์ขายงานกำจัดของเสียในโรงงานอย่างน้อย 4-5 ปี
 5. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้

รักษาการผู้จัดการแผนกธุรกิจค้าปลีกเชื้อเพลิง

งานที่ปฏิบัติ (Task)

 1. วางแผนการขายและการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
 2. วิเคราะห์และออกแบบแผนการขายและแผนการตลาดที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมรถบรรทุก (ฟลีทรถ) และโรงงาน
 3. บริหารทีมขายให้เหมาะสมกับเป้าหมาย
 4. ศึกษาราคาสินค้าของคู่แข่งและแนวโน้มของตลาดน้ำมันหล่อลื่น
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. เพศชายหรือหญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทางทำงานด้านบริหารทีมขายอย่างน้อย 1-2 ปี
 4. มีประสบการณ์ขายน้ำมันเครื่องอย่างน้อย 4-5 ปี
 5. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถไปพบลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้
 6. มี Connection กับกลุ่มฟลีทรถบรรทุกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่จัดหามันเส้น

งานที่ปฏิบัติ (Task)

 1. จัดซื้อจัดหามันเส้นในภาคอีสาน (มีค่าคอมมิชชั่น)
 2. วิเคราะห์ต้นทุนซื้อและค่าขนส่ง
 3. ค้นหาแหล่งผู้ขายรายใหม่
 4. รายงานข้อมูลนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 6. ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00-17.00 น.

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. เพศชายหรือหญฺิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเกษตร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์การจัดซื้อมันสำปะหลัง, มันเส้น หรือสินค้าเกษตรชนิดอื่นๆมาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 4. มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถขับรถไปต่างจังหวัดได้ (มีค่าเสื่อมและค่าน้ำมันให้)
 5. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานทั้งในและนอกบริษัทเป็นอย่างดี

จป.ควบคุมการเดินรถ (ประจำไทยเรย่อน)

งานที่ปฏิบัติ (Task)

 1. ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 2. จัดฝึกอบรม และแนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
 3. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายงานในการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ
 4. จัดทำรายงานเพื่อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 5. ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือนร้อนรำคาญและจัดทำรายงานให้กับหัวหน้างาน
 6. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย)

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. **เพศชายเท่านั้น **
 2. มีความรู้ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป) และมีประสบการณ์จากการทำงานด้านการจัดรถขนส่ง และควบคุมรถขนส่ง
 3. มีประสบการณ์การทำงานมาด้าน ด้านจป.อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
 5. ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์ และใบขับขี่
 6. ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.

ผู้จัดการแผนกการเงิน

งานที่ปฏิบัติ (Task)

1. ด้านการเบิกจ่ายเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (AGE GROUP, AGEP GROUP)  

1.1 เงินสดย่อย (สำนักงานใหญ่และสาขา)

      – ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อย

      – ตรวจสอบการออกเช็คเพื่อเบิกชดเชยเงินสดย่อย

      – ตรวจสอบการออก WHT

1.2  เงินทดรองจ่ายในประเทศและต่างประเทศ

      – ตรวจสอบเอกสารการเบิกเงินและเคลียร์เงินทดรองจ่าย และการออก WHT

      – ตรวจสอบออกเช็คเพื่อจ่ายเงินทดรองจ่ายในประเทศ

      – ตรวจสอบการโอนผ่านระบบ BIZ CHANNEL เพื่อจ่ายเงินทดรองจ่ายต่างประเทศ

      – ตรวจสอบและติดตามการเคลียร์เงินทดรองจ่ายตามกำหนด

2. ด้านการจ่ายเช็คและการรับวางบิล SUPPLER  (AGE GROUP, AGEP GROUP)

      – ตรวจสอบการนำเสนอเช็คจ่าย เพื่อให้ผู้บริหารตรวจสอบและเซ็นเช็คจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

      – ตรวจสอบการจ่ายเช็ค,โอนเงิน ให้ SUPPLER ตามดิวส์ที่ครบกำหนด และดิวส์วันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน     

3. ด้านจ่ายค่าใช้จ่ายการนำเข้าจากต่างประเทศ  (AGE GROUP, AGEP GROUP)

      – ตรวจสอบชุดจ่าย(APPLICATION)  เพื่อชำระค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการนำเข้าสินค้า(T/T,T/R)

      – ตรวจสอบการโอนจ่ายภาษีนำเข้ากรมศุลกากร ผ่านระบบ K-CUSTOM

4. ด้านการบริหารการเงิน (AGE GROUP, AGEP GROUP)

      – จัดทำ CASH FLOWเพื่อควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ตามนโยบายผู้บริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

      – การออกใบงาน เพื่อโอนเงินระหว่างบัญชี,เงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ,การคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

         และดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

      – ตรวจสอบการออกเช็คโอนเงินระหว่างบัญชี,เช็คจ่ายเงินกู้ยืมฯบริษัทในเครือ,เช็คจ่ายคืนเงินกู้ยืมฯบริษัทในเครือ และเช็คจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมฯบริษัทในเครือ และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน,และเอกสารการโอนบาทเนตให้ถูกต้องตามการออกใบงาน

      – การเสนอและแจ้งผู้บริหารเพื่อกู้เงินธนาคาร (PN) กรณีเงินในระบบไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

      – ตรวจสอบการออกเอกสารเงินกู้ธนาคาร (PN) และการทำตั๋วสัญญาใช้เงิน

      – ตรวจสอบการปิด STATEMENT ทุกสิ้นเดือน

5. ด้านบันทึกบัญชี(AGE GROUP, AGEP GROUP)

       – ตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเบิกเงินสดย่อย,เงินสกุลต่างประเทศ,เงินสดในมือ

       – ตรวจสอบการบันทึกตั้งเงินทดรองจ่ายและการเคลียร์ค่าใช้จ่าย

       – ตรวจสอบการบันทึกตั้งหนี้เจ้าหนี้ธนาคาร(T/T,T/R,PN,LOAN) ,การบันทึกตัดเจ้าหนี้ธนาคาร,

          การบันทึกค่าธรรมเนียมธนาคาร และการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ธนาคาร 

       – ตรวจสอบการบันทึกดอกเบี้ยค้างรับ,ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินฝากธนาคาร

       – ตรวจสอบการบันทึกดอกเบี้ยค้างรับ,ดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

       – ตรวจสอบการบันทึกตัดเงินกู้ยืมระยะยาว(LOAN) ทุกสิ้นเดือน

       – ตรวจสอบการบันทึกตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (FORWARD)

6. ด้านรายงานต่างๆ(AGE GROUP, AGEP GROUP)

      – จัดทำและนำส่งรายงาน CASH FLOW ประจำสัปดาห์

      – จัดทำและนำส่งรายงาน CASH FLOW เงินสดคงเหลือที่เกิดขึ้นจริง ประจำวัน

      – ตรวจสอบและนำส่งรายงานสรุปภาระหนี้สิน (CASH MANAGEMENT) ประจำวัน

      – ตรวจสอบและนำส่งรายงานสรุปกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ประจำวัน

      – ตรวจสอบรายงานสรุปเจ้าหนี้ธนาคาร(T/R,PN,LOAN) ดอกเบี้ยค้างรับ,ดอกเบี้ยค้างจ่าย ทุกสิ้นเดือน

      – ตรวจสอบรายงานสรุปเงินสดย่อยและเงินสกุลต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้นงวด

      – ตรวจสอบรายงานสรุปเงินทดรองจ่าย ณ สิ้นงวด

      – ตรวจสอบรายงานเงินกู้ยืมระยะสั้นบริษัทในเครือ

      – ตรวจสอบรายงานเช็ครับ,เช็คจ่าย ทุกสิ้นเดือน

7. ด้านจัดเก็บเอกสารและอื่นๆ (AGE GROUP, AGEP GROUP)

      – ดูแลการจัดเก็บเอกสารชุดจ่ายต่างๆ (PS,PSC,PCC,PV,PL,BV,BT,PN)

      – ตรวจสอบการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร,การจัดทำหนังสือมอบอำนาจผู้บริหาร

      – ตรวจสอบเอกสารประกอบการเปิดบัญชีธนาคาร

      – การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคารในประเทศและต่างประเทศ

      – ตรวจสอบการเสนอขอซื้อเช็ค

      – งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

 1. วุฒิปริญญาตรี การเงินและบัญชี
 2. ประสบการณ์ระดับงานด้านการเงิน,การทำธุรกรรมการเงินในประเทศและต่างประเทศ,งานด้านการนำเข้าและส่งออก
 3. ใช้คอมพิวเตอร์ MS – Office โปรแกรม Word Excel และ Internet , ERP

Sales & Services Executive

งานที่ปฏิบัติ (Task)

1. เสนองานขายและให้คำปรึกษาการใช้เชื้อเพลิง

2. ประสานงานจัดส่ง และประสานงานหลังการขาย

3. ส่งเสริมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

4. ประสานงานส่วนงานควบคุมคุณภาพ ส่วนงานผลิต ส่วนงานขนส่ง ภายในบริษัทฯ

5. ดูแลประสานงานกลุ่มลูกค้าถ่านหิน

6. รายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์แก่กลุ่มลูกค้าถ่านหิน

7. หน้าที่อื่นๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

คุณสมบัติผู้ดำรงตำแหน่ง

1. จบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์

2. มีประสบการณ์การขาย หรือมีประสบการณ์ติดต่อโรงงานอุตสาหกรรม อย่างน้อย 1 ปี

3. มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีมีใจรักงานบริการ

4. มีรถยนต์เป็นของตนเองและสามารถดูแลพบลูกค้าต่างจังหวัดได้

5. บุคลิกดีและกระฉับกระเฉง สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้ดี

6. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในการทำงานสูง