Select Page

Message from the Managing Director

Message from the Managing Director

ตลอดระยะเวลากว่า 19 ปี ที่บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นต่อการบริหารงานภายใต้ วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำธุรกิจพลังงานยั่งยืน รักษ์สิ่งแวดล้อม ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย” ไปพร้อมกับการเดินหน้าขยายธุรกิจสู่ธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่อง โดยคณะผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่า ความยั่งยืนของธุรกิจมีพื้นฐานจากการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยคำนึงถึงความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2565 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว การบริโภคและการลงทุนในภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นจากการคลี่คลายความรุนแรงลงของสถานการณ์โควิท-19 และแม้จะมีความผันผวนของราคาถ่านหินโลกเกิดขึ้น AGE ก็สามาถดำเนินธุรกิจอย่างแข็งแกร่งจากการขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร และการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสร้างผลการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยยอดขายถ่านหิน 4.1 ล้านตัน รายได้รวมจากการขายและบริการ 18,815.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 กำไรสุทธิ 1,248 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.6 จากปีก่อน ซึ่งนับเป็นผลการดำเนินการที่สูงที่สุด และมีการจ่ายปันผลระหว่างการ ทำให้ปี 2565 มีการจ่าย ปันผลจากผลการดำเนินงานรวม 2 ครั้ง

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่พร้อมรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ทางธุรกิจ ซึ่งดำเนินการ ควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทั้งบริษัท พนักงาน และชุมชนโดยรอบ ตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจด้วย โดยในปี 2565 บริษัทฯ ได้รับการจัดให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนติดต่อกันเป็นปีที่ 5 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ถือเป็นการตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนเชิงรุกในธุรกิจโลจิสต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจให้มีความครบวงจรและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ในนามของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่เชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

Mr.Panom Kuansataporn

The Chairman of Executive Committee/Managing Director