Select Page

เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า

เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า

คู่ค้าที่จะเข้ามามาดำเนินงานกับบริษัท ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินการทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานจะสำเร็จและส่งมอบได้ทันเวลา เช่น

ตรวจสอบประวัติ

ตรวจสอบผลงานที่ผ่านมา

ไม่ใช้แรงงานที่อายุต่ากว่า 18 หรือแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

มีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

มีการอบรมความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมตามลักษณะงานที่ปฎิบัติ