Select Page

AGE คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติ ในงาน SET Awards 2023

AGE คว้า 2 รางวัลทรงเกียรติ ในงาน SET Awards 2023

22 Nov, 2023 | News & Activities

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ “AGE” โดยนายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ คว้า 2 รางวัล Outstanding CEO Awards และ Outstanding Company Performance Awards ในงาน SET Awards 2023 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

สำหรับ รางวัล Outstanding CEO Awards มอบให้กับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่มีความเป็นผู้นำยอดเยี่ยม และ นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ อีกทั้งเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร รวมถึงการมีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์พร้อมการให้ความใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการอย่างมั่นคงได้เป็นอย่างดี และรางวัล Outstanding Company Performance Awards เป็นการมอบให้กับบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน ที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างโดดเด่น

ทั้งนี้รางวัลที่ได้รับดังกล่าว อยู่ในกลุ่มรางวัล Business Excellence ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความยอดเยี่ยมและดีเด่นในด้านต่าง ๆ จากผลการดำเนินงานของปี 2565 ถือเป็นการตอกย้ำศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ ควบคู่การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาการสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินธุรกิจ พร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการ “เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน”