Select Page

มาตรการป้องกันทางสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายทางทะเล

มาตรการป้องกันทางสิ่งแวดล้อมจากการขนถ่ายทางทะเล
  • กรณีที่มีการขนถ่ายบริเวณเกาะสีชัง บริษัทกำหนดให้การขนถ่ายถ่านหินอยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลแหล่งชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าการขนถ่ายถ่านหินจะไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
  • ขณะดำเนินการขนถ่ายถ่านหิน บริษัทกำหนดให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการขนถ่ายต้องปิด grab ให้สนิท และลดระดับความสูงให้ grab อยู่ใกล้พื้นเรือมากที่สุดก่อนปล่อยถ่านหินลงเรือลำเลียง
  • บริษัทกำหนดอัตราเร่งของการขนถ่ายถ่านหินให้อยู่ในระดับที่ต่ำ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นถ่านหิน