Select Page

AGE สนับสนุนถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

AGE สนับสนุนถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง

26 ม.ค., 2024 | ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด จำกัด ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค เยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ร่วมกับนายศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอนครหลวง ทีมพัฒนาชุมชนอำเภอ กิ่งกาชาด กลุ่มแม่บ้านมหาดไทย ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขประจำตำบลบางพระครู รวมทั้งภาคเอกชน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตระหนักถึงความสำคัญกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้านกิจกรรมส่งเสริมสังคม รวมไปถึงสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ ชุมชน และสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน