Select Page

AGE ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประเพณีไทยโบราณ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 รอบคลังสินค้าและท่าเรือ อำเภอนครหลวง

AGE ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประเพณีไทยโบราณ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 รอบคลังสินค้าและท่าเรือ อำเภอนครหลวง

21 พ.ค., 2024 | ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประเพณีกวนข้าวทิพย์ หรือ ข้าวมธุปายาส ประเพณีไทยโบราณ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2567 ในพื้นที่ชุมชนรอบคลังสินค้าและท่าเรือ อำเภอนครหลวง ได้แก่ ชุมชนวัดแก้ว ตำบลแม่ลา ชุมชนวัดปรีดาราม ตำบลแม่ลา ชุมชนวัดสำมะกัน ตำลบลแม่ลา ชุมชนวัดลาย ตำบลบางพระครู และชุมชนวัดจันทร์ ตำบลบางพระครู เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ (ข้าวมธุปายาส) ประเพณีไทยโบราณให้ดำรงอยู่สืบไป
พิธีกวนข้าวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้กวนข้าวทิพย์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ๑ วัน โดยถือว่ามีผลานิสงฆ์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ข้าวทิพย์มธุปายาสนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรจะเซ่นสรวงเทพารักษ์ ผู้ที่ได้บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ ภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคล
ประเพณีกวนข้าวทิพย์จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความศรัทธาความเชื่อที่ยังมีอยู่ของประชาชนทั่วไป และผู้นำในชุมชนที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้ เพราะต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนจำนวนมาก ในการเตรียมการ การจัดหาอุปกรณ์ในการกวน แรงงานในการกวน และการเตรียมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินที่ใช้ในการจัดซื้อจัดหาสิ่งของต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลข้างต้นในปัจจุบันบางวัด บางท้องที่จึงเลิกประเพณีกวนข้าวทิพย์นี้ไป เพราะขาดความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ