Select Page

AGE ร่วมขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู บนเวทีการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

AGE ร่วมขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู บนเวทีการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด

19 ม.ค., 2024 | ข่าวสารและกิจกรรม

AGE ร่วมขับเคลื่อนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู
บนเวทีการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ในฐานะผู้สนับสนุนหลักและที่ปรึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู ร่วมให้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินและให้ข้อมูลสนับสนุนการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น (ระดับเขต) ต่อไป โดยมี นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอนครหลวง นายนิมิตร โกญจนันท์ กำนันตำบลบางพระครู นายวุฒิชัย รักหิรัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางพระครู นายอดิศร สำรวญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา ให้เกียรติร่วมรับฟังและให้ข้อมูล แก่คณะกรรมการตรวจประเมิน ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ AGE ได้ร่วมสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู มาตั้งแต่ปี 2560 โดยสนับสนุนเงินทุนตั้งต้นเพื่อใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่ม ตามแนวทางการสนับสนุนให้เกิดรายได้ของชุมชน ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัดจันทร์พัฒนา ตำบลบางพระครู ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จากสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอนครหลวง และยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ สืบสานประเพณีการทำขนมกง ขนมมงคลไทย ให้เป็นที่รู้ในแพร่หลายในวงกว้างต่อไป
สำหรับผู้ที่ส่งใจสามารถติดตามข่าวสารและสั่งซื้อขนมกงได้ที่เพจ : ขนมกง กลุ่มแม่บ้านขนมกงวัดจันทร์ หรือโทร. 064-016-3637 (ป้าน้อย)