Select Page

AGE จัดโครงการอาหารดี มีประโยชน์ มอบสู่น้อง โรงเรียนวัดสำมะกัน

AGE จัดโครงการอาหารดี มีประโยชน์ มอบสู่น้อง โรงเรียนวัดสำมะกัน

28 พ.ค., 2024 | ข่าวสารและกิจกรรม

AGE จัดโครงการอาหารดี มีประโยชน์ มอบสู่น้อง โรงเรียนวัดสำมะกัน
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ดำเนินโครงการอาหารดีมีประโยชน์ ส่งมอบสู่น้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีภาวะโภชการทีดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ร่วมไปถึงมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในการรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับโครงการ “อาหารดี มีประโยชน์ มอบสู่น้อง” จะดำเนินโครงการต่อเนื่องทุกๆ 3 เดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในพื้นที่รอบคลังสินค้าและท่าเรือ อ.นครหลวง ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) และโรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีภาวะโภชนาการที่ดี มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ รวมไปถึงมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุขในการรับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเดินหน้าร่วมพัฒนานักเรียนในชุมชนให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในระดับมาตรฐานให้กับเยาวชนในพื้นที่รอบคลังสินค้าและท่าเรืออย่างยั่งยืน